Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
788-QĐ/TU   14/02/2023   Quy định về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
82-KH/TU   09/02/2023   Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".
08-KH/TU   06/02/2023   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
776-QĐ/TU   16/01/2023   Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
08-QC/TU   11/01/2023   Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (sửa đổi, bổ sung).
50-CTr/TU   09/01/2023   Chương trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW,ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
07-QC/TU   25/10/2022   Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)
42-CTr/TU   07/10/2022   Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
41-CTr/TU   07/10/2022   Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" .
40-CTr/TU   07/10/2022   Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
17-NQ/TU   30/09/2022   Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022
Tổng: 11 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.