Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2023/QĐ-UBND   21/03/2023   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Kon Tum).
08/2023/QĐ-UBND   17/03/2023   Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
07/2023/QĐ-UBND   17/03/2023   Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
06/2023/QĐ-UBND   17/03/2023   Ban hành Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/2023/QĐ-UBND   17/03/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2023/QĐ-UBND   13/03/2023   Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
03/2023/QĐ-UBND   03/03/2023   Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh.
01/2023/QĐ-UBND   04/01/2023   Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
50/2022/QĐ-UBND   30/12/2022   Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
49/2022/QĐ-UBND   21/12/2022   Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48/2022/QĐ-UBND   21/12/2022   Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
47/2022/QĐ-UBND   21/12/2022   Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon Tum.
46/2022/QĐ-UBND   20/12/2022   Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
45/2022/QĐ-UBND   19/12/2022   Ban hành định mức công tác xây dựng gạch không nung (gạch bê tông xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/2022/QĐ-UBND   19/12/2022   Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 176 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 12 Trang.
Chuyển tới trang: