Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2022/QĐ-UBND   25/11/2022   Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38/2022/QĐ-UBND   18/11/2022   Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
37/2022/QĐ-UBND   17/11/2022   Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - TBXH và Phòng Lao động - TBXH
36/2022/QĐ-UBND   17/11/2022   Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35/2022/QĐ-UBND   24/10/2022   Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
33/2022/QĐ-UBND   21/10/2022   Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34/2022/QĐ-UBND   21/10/2022   Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.
32/2022/QĐ-UBND   10/10/2022   Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31/2022/QĐ-UBND   30/08/2022   Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum
30/2022/QĐ-UBND   29/08/2022   Về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28/2022/QĐ-UBND   23/08/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
27/2022/QĐ-UBND   19/08/2022   Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/2022/QĐ-UBND   17/08/2022   Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
25/2022/QĐ-UBND   12/07/2022   Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
24/2022/QĐ-UBND   04/07/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Tổng: 158 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 11 Trang.
Chuyển tới trang: