Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/QĐ-UBND 31/01/2023 Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy
30/QĐ-UBND 31/01/2023 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
50/QĐ-UBND 31/01/2023 Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
258/KH-UBND 31/01/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
250/KH-UBND 31/01/2023 Triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
29/QĐ-UBND 30/01/2023 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 2)
28/QĐ-UBND 30/01/2023 Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/QĐ-UBND 30/01/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
39/QĐ-CTUBND 30/01/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022
241/KH-UBND 30/01/2023 Phòng, chống bệnh Đậu mùa ở động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum