Thứ hai, Ngày 17/05/2021 -

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, cùng với đổi mới về hệ thống chính trị cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng ta, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công của cải cách kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định cải cách hành chính nhà nước là một trong những khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Chương trình tổng thể CCHC), được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013.
Là một trong 14 tỉnh, thành phố trên cả nước được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép một số khu vực tiến hành bỏ phiếu sớm so với Ngày Bầu cử 23/5/2021 đã được Quốc hội ấn định. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại các khu vực bầu cử này trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được hoàn tất, người dân nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63