Thứ 4, Ngày 18/09/2019 -

(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong giải quyết các vụ án; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Tiếp tục xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm bắt buộc; Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019.
Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.