Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/QĐ-UBND   31/01/2023   Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy
30/QĐ-UBND   31/01/2023   Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
50/QĐ-UBND   31/01/2023   Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
258/KH-UBND   31/01/2023   Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
250/KH-UBND   31/01/2023   Triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
29/QĐ-UBND   30/01/2023   Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 2)
28/QĐ-UBND   30/01/2023   Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/QĐ-UBND   30/01/2023   Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
39/QĐ-CTUBND   30/01/2023   Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022
241/KH-UBND   30/01/2023   Phòng, chống bệnh Đậu mùa ở động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
220/KH-UBND   30/01/2023   Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
244/UBND-NC   30/01/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 663-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy
234/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
228/UBND-KTTH   30/01/2023   Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022 Chương trình <Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới = trên địa bàn tỉnh Kon Tum
227/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Tổng: 7027 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 469 Trang.
Chuyển tới trang: