Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73/NQ-HĐND   11/11/2022   Về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
72/NQ-HĐND   11/11/2022   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3)
71/NQ-HĐND   11/11/2022   Về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
67/NQ-HĐND   11/11/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.
66/NQ-HĐND   11/11/2022   Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum
65/NQ-HĐND   11/11/2022   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
63/NQ-HĐND   11/11/2022   Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.
69/NQ-HĐND   11/11/2022   Về việc thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
68/NQ-HĐND   11/11/2022   Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
57/NQ-HĐND   29/08/2022   Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương
56/NQ-HĐND   29/08/2022   Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum ( đợt 4)
55/NQ-HĐND   29/08/2022   Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài
54/NQ-HĐND   29/08/2022   Về Danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
53/NQ-HĐND   29/08/2022   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 ( bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( lần 2)
52/NQ-HĐND   29/08/2022   Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tổng: 242 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 17 Trang.
Chuyển tới trang: