Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Số/Kí hiệu
41-CTr/TU
Ngày ban hành
07/10/2022
Người ký
A Pớt
Trích yếu
Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" .
Cơ quan ban hành
Tỉnh ủy
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. (22/05/2023)
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (18/05/2023)
Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". (15/05/2023)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II/2023. (14/04/2023)
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới" (03/04/2023)
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố. (03/04/2023)
Quy định về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (14/02/2023)
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". (09/02/2023)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (06/02/2023)
Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư (16/01/2023)