Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
26/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
25/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019
24/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
22/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh kon Tum giai đoạn 2017-2020
21/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn tỉnh
20/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
18/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019 - 2020
16/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi; tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
14/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ đón tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 9111 Văn bản. Trang 556 Trong tổng số 608 Trang.
Chuyển tới trang: