Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1129/KH-UBND   07/04/2020   Triển khai thử nghiệm Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
1104/KH-UBND   05/04/2020   Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 366-KL/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1071/KH-UBND   03/04/2020   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
901/KH-UBND   23/03/2020   Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh
888/KH-UBND   23/03/2020   Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
797/KH-UBND   17/03/2020   Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
768/KH-UBND   13/03/2020   Kế hoạch triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
762/KH-UBND   13/03/2020   Kế hoạch tổng kết,đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
667/KH-UBND   08/03/2020   Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
644/KH-UBND   05/03/2020   Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
618/KH-UBND   03/03/2020   Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
612/KH-UBND   03/03/2020   Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
562/KH-UBND   27/02/2020   Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa,con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 21-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
560/KH-UBND   27/02/2020   Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020
530/KH-UBND   25/02/2020   Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020
Tổng: 750 Văn bản. Trang 42 Trong tổng số 50 Trang.
Chuyển tới trang: