Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/CT-UBND   09/07/2020   Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
08/CT-UBND   30/06/2020   Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
07/CT-UBND   10/06/2020   Về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND   06/05/2020   Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
05/CT-UBND   09/03/2020   Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND   19/02/2020   Tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
03/CT-UBND   21/01/2020   V/v tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
02/CT-UBND   20/01/2020   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND   13/01/2020   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
08/CT-UBND   04/10/2019   Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND   05/08/2019   Về việc tăng cường vai trò,trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
05/CT-UBND   02/08/2019   Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND   11/07/2019   Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
03/CT-UBND   10/03/2019   Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/2011/CT-UBND   23/05/2011   Về việc tổ chức tháng Hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
Tổng: 45 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: