Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Số/Kí hiệu
02/CT-UBND
Ngày ban hành
07/02/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chỉ thị
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy (31/01/2023)
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (31/01/2023)
Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (31/01/2023)
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh (31/01/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (31/01/2023)
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 2) (30/01/2023)
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (30/01/2023)
Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (30/01/2023)
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022 (30/01/2023)
Phòng, chống bệnh Đậu mùa ở động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum (30/01/2023)