Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Số/Kí hiệu
21-NQ/TU
Ngày ban hành
30/06/2023
Người ký
Dương Văn Trang
Trích yếu
Nghị quyết lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023
Cơ quan ban hành
Tỉnh ủy
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản". (20/06/2024)
Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW,ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (20/06/2024)
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới" (23/05/2024)
Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 776-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư". (07/05/2024)
Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". (06/05/2024)
Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". (24/04/2024)
Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị" về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới" (24/04/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị "về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông". (24/04/2024)
Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". (15/04/2024)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (09/04/2024)