Thứ sáu, Ngày 14/06/2024 -

Số/Kí hiệu
18-CT/TU
Ngày ban hành
21/06/2023
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Tỉnh ủy
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Nội chính
Đính kèm
Văn bản khác
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới" (23/05/2024)
Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 776-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư". (07/05/2024)
Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". (06/05/2024)
Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". (24/04/2024)
Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị" về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới" (24/04/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị "về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông". (24/04/2024)
Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". (15/04/2024)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (09/04/2024)
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh (09/04/2024)
Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. (01/04/2024)