Thứ sáu, Ngày 19/04/2024 -

Số/Kí hiệu
90-KH/TU
Ngày ban hành
03/04/2023
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành
Tỉnh ủy
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (09/04/2024)
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh (09/04/2024)
Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. (01/04/2024)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2024 (28/03/2024)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (20/03/2024)
Chương trình của Ban TVTU thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. (15/03/2024)
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. (07/03/2024)
Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liền vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024. (01/03/2024)
Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 (05/12/2023)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các tháng cuối năm 2023 (29/09/2023)