Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
51 Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
52 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển gấu Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
53 Thủ tục thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với các trường hợp Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
54 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
55 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng là rừng sản xuất được trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
56 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp Giấy phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
57 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
58 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô cây con Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
59 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
60 Thủ tục xử lý đối với gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho Nhà nước Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
61 Thủ tục hủy bỏ Chứng chỉ công nhận nguồn giống lâm nghiệp (do chủ nguồn giống tự nguyện đề nghị) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
62 02. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã (quy định tại Phụ lục I Công ước CITES) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
63 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
64 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
65 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã (quy định tại Phụ lục II và III Công ư¬¬ớc CITES) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
66 Thủ tục công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
67 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
68 Thủ tục cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng của tỉnh (lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, cây trội cây đầu dòng) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
69 Thủ tục thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp thuộc trường hợp quy định tại điểm e, g, h và i khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 (cụ thể là: Sau 12 tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản x Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
70 Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh Kon Tum xác lập Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
71 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
72 Thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại tỉnh (đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn tỉnh Kon Tum) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
73 Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với tổ chức, doanh nghiệp Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
74 Thủ tục thông báo đóng cửa rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
75 Thủ tục giao rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?