Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022
Ngày đăng: 20/05/2022  20:33
Mặc định Cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản số 1313/SNN-CCKL ngày 20/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022.
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

 

Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 là “Building a shared for all life” -  “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” nhằm nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền như: Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống; cùng hành động khôi phục hệ sinh thái; sống hài hòa với thiên nhiên; ngăn chặn sự lây lan các bệnh zoonotic từ động vật; cùng chung tay bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Treo băng rôn, pano, áp phích hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

 

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các các đơn vị, phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng học; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

 

Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch các ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp.

 

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đế năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thur tướng Chính phủ.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý động vật hoang dã và các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3125/UBND-NNTN ngày 24/8/2020.

 

Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lai xâm hại,...

 

Phát triển các giống cây trồng, vật nuôi bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học.

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học trong kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; cung cấp, chuyển giao, chia sẻ thông tin dữ liệu nông, lâm, ngư nghiệp theo các chỉ tiêu kiểm kê, chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học có liên quan./.

                                                                                                                                                                         

Lê Hằng