Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng: 24/02/2021  14:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/2, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng một số nội dung trọng tâm.

 

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cụ thể:

 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII, công tác tổ chức, quán triệt, học tập, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng.

 

Xây dựng các phóng sự, bài viết đánh giá thành công, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động tạo sự lạc quan, tin tưởng của Nhân dân về triển vọng phát triển của đất nước năm 2021.

 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu, tiên tiến, lan tỏa sự tích cực trong xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; thông tin kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm các biện pháp công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; phản ánh tình hình các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát phòng, chống dịch Cúm A (H5N1) và A (H5N6) trên gia cầm, các chủng vi rút Cúm gia cầm có thể lây sang người và các loại cúm gia cầm khác trên đàn gia cầm..../.

 

                                                                             Cổng TTĐT tỉnh