Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án
Ngày đăng: 01/03/2022  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Tại Công văn số 523/UBND-KTTH ngày 24/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định theo quy định.

 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quá thời gian quy định trên mà cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến thì được xem là đã đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.

 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định theo quy định, trình UBND tỉnh.

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Chỉ đạo trên được áp dụng kể từ ngày ban hành văn bản (ngày 24/02/2022) và  áp dụng với toàn bộ các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh (bao gồm các dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định, đảm bảo thời gian đã được rút ngắn nêu trên.

 

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi danh mục thủ tục hành chính; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hoặc quyết định rút ngắn thời gian thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh