Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Quy trình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Ngày đăng: 26/03/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, trước mắt thống nhất quy trình thực hiện các bước chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư như sau:

 

Chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu quy hoạch, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Trường hợp nội dung đề nghị của nhà đầu tư đã rõ thông tin và không trùng với các chủ trương đã được UBND tỉnh chấp thuận, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chấp thuận chủ trương. Trường hợp nội dung đề nghị của nhà đầu tư chưa rõ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chấp thuận chủ trương đầu tư (trước khi lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư): Trường hợp dự án đã có nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Trường hợp dự án chưa có nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

 

Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư phải xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

 

Về lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Thống nhất báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư để làm cơ sở lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, tổng hợp và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu.

 

Trên sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất.

 

Sau khi HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật về đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để hướng dẫn các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Tại Thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ các cơ quan liên quan xây dựng văn bản QPPL quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất theo từng loại đất; đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh...

 

Cổng TTĐT tỉnh