Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 04/08/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 gồm 246 dự án, trong đó lĩnh vực Nông, lâm nghiệp 97 dự án; lĩnh vực Công nghiệp 33 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 72 dự án; lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị 44 dự án.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Chi tiết Danh mục dự án thu hút đầu tư, xem tại đây!

 

Phan Phượng