Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2020
Ngày đăng: 01/04/2020  00:00
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh gồm các hoạt động (1) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; (3) Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; (4) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; (5) Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; (6) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; (7) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; (8) Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 là 2,605 tỷ đồng thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 UBND tỉnh đã giao cho các đơn vị (bổ sung ngoài khi có nhiệm vụ mới) và chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (nếu có).

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, các địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đạt hiệu quả và sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Phan Phượng