Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 18/10/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo).

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban thứ nhất; đồng chí Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Thanh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 tỉnh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo có 09 Ủy viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: (1) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương giải quyết thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật. (2) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đầu tư công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án. (3) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công và trong triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. (4) Đề xuất khen thưởng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ giải quyết thủ tục đầu tư, chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư; thiếu năng động trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước.

 

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo UBND tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong chỉ đạo điều hành và đôn đốc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo họp mỗi quý một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định hoặc theo đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới; Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, quản lý thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum; Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về thành lập Tổ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025./.

 

Vũ Huệ- Trần Khoa