Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Xây dựng Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày đăng: 24/04/2020  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 864/SKHĐT-DN về việc đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo phạm vi, chức năng của đơn vị; đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Điều 4 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT và định hướng phát kinh tế xã hội của tỉnh. Nội dung xây dựng danh mục dự án như sau:

 

TT

Tên dự án

Quy mô/công suất dự kiến

Địa điểm dự kiến

Diện tích đất (ha)

Dự kiến vốn đầu tư (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Công nghệ áp dụng trong dự án

Ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng

Doanh nghiệp dự kiến đầu tư

Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư

Dự kiến vốn hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP (triệu đồng)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung đề xuất của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/04/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

 

Cổng TTĐT tỉnh