Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Chương trình hành động năm 2023 về phát triển KTXH; dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ngày đăng: 02/02/2023  10:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Chương trình nêu rõ: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025.

 

Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp thứ 4 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và khắc phục các hạn chế, yếu kém của năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả” và các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế; về văn hóa - xã hội và môi trường; về quốc phòng, an ninh.

 

Trong đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023, gồm:

 

Tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng đơn vị liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính về việc tham mưu để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh năm 2023 của tỉnh.

 

Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

 

Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Tập trung bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên.

 

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

 

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

 

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông; năng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội....

 

Đình Trung - Thu Hằng