Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 01/02/2023  08:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 294/BTNMT-QHPTTNĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh .

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025), Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 59/BTNMT-CQHPTTNĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 01 năm 2023; tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326/QQĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh tại Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11 năm 2022, đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 06 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh