Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày đăng: 01/12/2022  21:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4066/UBND-NC về việc đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn biết, thực hiện; rà soát, bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tincho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tiếp tục rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối hệ thống mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

 

Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người dân ở khu vực biên giới, khu vực có điền kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

 

Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin tổng hợp, thống kê số liệu kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm.

 

UBND giao Sở Tư pháp kiểm  tra, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

 

Nguyễn Hiệp - Đình Bân