Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
Ngày đăng: 19/11/2022  15:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 4497/QĐ-BNN-VPĐP về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia thay thế Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia có 07 thành viên do ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng.

 

Các thành viên Hội đồng gồm: (1) Ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, Thành viên; (2) Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Thành viên; (3) Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên; (4) Bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; (5) Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên; (6) Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Thành viên.

 

Hội đồng OCOP cấp Quốc gia có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức đánh giá, phân hạng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP đạt 5 sao (sản phẩm cấp Quốc gia). Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định chất lượng, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ở các địa phương.

 

Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng OCOP cấp Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng OCOP cấp Quốc gia phân công và thực hiện theo quy chế hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia.

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là Cơ quan thường trực của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia, có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác đảm bảo Hội đồng hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo quy định hiện hành./.

Trịnh Minh