Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 23/11/2020  22:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4371/UBND-HTKT về việc thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

1. Sở Giao thông vận tải rà soát, cập nhật, điều chỉnh, tổ chức thực hiện các quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo tính đồng bộ kết nối của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển vận tải thủy nội địa; phù hợp với chiến lược, quy hoạch quốc gia, các quy hoạch vùng, miền, tỉnh.

 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về điều kiện của người lái phương tiện thủy nội địa; quản lý hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định.

 

Kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể liên quan đến vận tải thủy nội địa, vừa hướng dẫn và tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

 

3. Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, không để xảy ra tình trạng tự phát về phương tiện, bến thủy nội địa hoạt động gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

 

4. UBND các huyện, thành phố bố trí quỹ đất đảm bảo thực hiện quy hoạch lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đã phê duyệt; rà soát giải tỏa các bến thủy nội địa tự phát, bến khách ngang sông, bến dân sinh không đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh các bến không đủ điều kiện hoạt động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu (cấp huyện, xã, thôn) nếu để tình trạng bến thủy nội địa hoạt động trái phép trên địa bàn.

 

Chỉ đạo chính quyền cấp xã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định về pháp luật giao thông đường thủy nội địa; thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đường thủy nội địa tại khu vực sông, hồ thuộc địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các bến thủy nội địa tự phát, bến khách ngang sông, bến dân sinh, phương tiện thủy nội địa và cơ sở sản xuất, lắp ráp, độ chế phương tiện hoạt động trái phép tại địa phương./.

 

                                                                                        Cổng TTĐT tỉnh