Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
Ngày đăng: 16/07/2020  15:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2555/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh Quy chế dựa vào nhân dân để phát hiện vi phạm ATTP, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm...

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chức năng; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng đến nhóm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

 

Yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi tập quán lạc hậu không bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

 

Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, sơ chế và kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng...

 

Diệu Linh