Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Phê duyệt 19 sản phẩm cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 24/08/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó có 04 ngành hàng với 19 sản phẩm được phê duyệt, gồm: Trồng trọt có 11 sản phẩm, Chăn nuôi có 04 sản phẩm, Thủy sản só 01 sản phẩm và Lâm nghiệp có 03 sản phẩm.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được phê duyệt, thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đã được phê duyệt và hỗ trợ theo danh mục ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, tiếp tục thực hiện đến ngày 31/12/2021.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Đình Trung - Thanh An