Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Khẩn trương xác định số lượng đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở
Ngày đăng: 10/06/2024  10:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/6/2024, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3421/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận số 248/TB-VPCP ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp về các chính sách hỗ trợ nhà ở

Theo đó, ngày 29/5/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 248/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chính sách xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; theo đó giao Bộ Xây dựng: “Chủ trì, phối hợp các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp xác định nhu cầu kinh phi trên cơ sở thống nhất các chương trình hỗ trợ về nhà ở, xác định rõ ngân sách nhà nước cho từng chính sách gồm vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn huy động xã hội, trong đó ngân sách Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo thuộc khu vực ảnh hưởng thiên tai, bão lũ và hỗ trợ cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) khẩn trương xác định số lượng đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ, xác định rõ nguồn vốn thực hiện cho từng chính sách gồm: vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn huy động xã hội, vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; bảo đảm không trùng lặp đối tượng hỗ trợ của các chính sách, mỗi đối tượng chỉ lựa chọn tham gia 01 chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. (Mức hỗ trợ, điều kiện về đối tượng hỗ trợ của từng chính sách theo dự thảo Quyết định tại các Tờ trình số 60/TTr-BXD, 61/TTr-BXD, 62/TT-BXD ngày 19/12/2022 của Bộ Xây dựng).

 

Văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để hoàn thiện các chính sách cho giai đoạn tiếp theo./.

 

                                                                                          Trịnh Minh