Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Toàn tỉnh tiếp nhận 56.039 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong quý I
Ngày đăng: 18/03/2023  22:32
Mặc định Cỡ chữ
Trong quý I năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/3/2023), các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 56.039 hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh.

Trong đó, có 12.516 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 22,33%, chưa bao gồm hồ sơ trực tuyến của tỉnh tiếp nhận trên hệ thống của bộ ngành trung ương); 38.613 hồ sơ trực tiếp và bưu chính; 4.910 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 48.249 hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và sớm hạn đạt gần 98%); 6.539 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

 

Các sở, ban ngành cấp tỉnh tiếp nhận 23.233 hồ sơ, với 6.596 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 28,39%); cấp huyện tiếp nhận 6.776 hồ sơ, với 2.521 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 37,76%); cấp xã tiếp nhận 26.030 hồ sơ, với 3.399 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 13,05%).

 

Số lượng hồ sơ trực tuyến của quý I năm 2023 bằng trên 90% số hồ sơ trực tuyến của cả năm 2021 và bằng 205,6% số hồ sơ trực tuyến của quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua đây cho thấy quyết tâm của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng như người dân, tổ chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử./.

 

Vũ Huệ