Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Đảm bảo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước
Ngày đăng: 24/06/2022  21:49
Mặc định Cỡ chữ
Qua 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ "Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước" (Nghị định 56); các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Kon Tum đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình...

 

Hội LHPN tỉnh phát động trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai, vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

 

Triển khai Nghị định 56, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động theo từng giai đoạn và cụ thể hóa thành các kế hoạch triển khai hàng năm. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó, chú trọng tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nữ, đặc biệt là cán bộ công chức nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ dân tộc thiểu số.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, các địa phương đã xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện Nghị định 56 và tạo mọi điều kiện để Hội LHPN các cấp tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành, địa phương; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

 

UBND các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, phương tiện để Hội LHPN cùng cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan. Từ đó, tạo điều kiện, cơ hội và phát huy được vai trò của Hội LHPN các cấp trong việc tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, về trẻ em đã được tích cực triển khai, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cộng đồng về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ; trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, lựa chọn sinh con theo giới tính và về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc tạo sự bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; góp phần làm thay đổi nhận thức về phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò của họ và giúp họ khẳng định được bản thân mình trong xã hội.

 

Đi đôi với công tác tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp tham gia quản lý nhà nước, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức nữ tham gia quản lý nhà nước đã được chú trọng thực hiện. Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 11.436 nữ cán bộ, công chức, viên chức (chiếm 63,65%); tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều tăng so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: Đại biểu Quốc hội 02/06 đại biểu là nữ (chiếm 33,33%), đại biểu HĐND cấp tỉnh 18/51 đại biểu là nữ (chiếm 35,29%), đại biểu HĐND cấp huyện 95/316 đại biểu là nữ (chiếm 30,06%) và đại biểu HĐND cấp xã 850/2.162 đại biểu là nữ (chiếm 39,32%).

 

Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết ĐH đại biểu PN tỉnh Kon Tum lần thứ XIV và Nghị quyết ĐH đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII

 

Từ những quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội LHPN của tỉnh đã từng bước nâng cao vị trí, vai trò trong tham gia quản lý nhà nước; đại diện lãnh đạo Hội LHPN là thành viên tích cực của các tổ chức phối hợp liên ngành, chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới.

 

Tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, tập trung góp ý Luật, Nghị quyết, Nghị định, ... Các ý kiến đóng góp của Hội đã tập trung đến việc thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Hội đã thực hiện cơ bản đảm bảo chức năng phản biện xã hội đối với các nội dung được mời tham gia.

 

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, chủ động lựa chọn và xây dựng kế hoạch giám sát trong hệ thống Hội LHPN về việc thực hiện luật pháp, chính sách an sinh xã hội tập trung: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân gia đình; các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách tín dụng cho người nghèo; chế độ bảo hộ lao động nữ... Sau giám sát, các cấp Hội chủ động có văn bản kiến nghị đối với những vấn đề bất cập đã phát hiện được trong quá trình giám sát. Kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, có tiếng nói lên án mạnh mẽ và chủ động tham gia trong các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là vấn đề buôn bán phụ nữ và xâm hại trẻ em gái.

 

Để phát huy hơn nữa Hội LHPN các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, cần có chính sách nhằm động viên cán bộ nữ phấn đấu vươn lên, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ quản lý nhà nước để nâng cao được tỷ lệ nữ đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quan tâm hướng dẫn Hội LHPN các cấp trong công tác giám, sát và phản biện xã hội; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN; tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp phát huy sức lực, trí tuệ và tài năng tham gia các lĩnh vực của đời sống hội, đặc biệt chú ý đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.../.

 

Thái Ninh