Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Kon Tum hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
Ngày đăng: 06/12/2021  16:43
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến nay tỉnh Kon Tum đã hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 08 Quyết định về phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 

Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh hiện tại có 1.757 TTHC (trong đó, cấp tỉnh 1.415, cấp huyện 219 và cấp xã 101 và 22 thủ tục chung 3 cấp). Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng số 1.258 dịch vụ công trực tuyến (196 mức độ 3 và 1.062 mức độ 4), tăng 586 dịch vụ công mức độ 4 so với năm 2020.   

 

Hiện nay, dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 1.062 dịch vụ (đã cung cấp tích hợp thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.012 dịch vụ và 50 dịch vụ đặt liên kết trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ liên kết https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Các sở, ban ngành đã cung cấp danh mục 695 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3 và không đủ điều kiện thực hiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 với các lý do và căn cứ như thủ tục hành chính có 03 năm không phát sinh hồ sơ, thủ tục hành chính yêu cầu có mặt trực tiếp khi thực hiện, thủ tục hành chính có kiểm tra thực tế tại cơ sở, thủ tục hành chính bắt buộc nộp bản gốc, chưa tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ liệu Bộ, ngành.

 

Như vậy, trong năm 2021, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điện kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

 

Đình Trung