Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/05/2020  13:39
Mặc định Cỡ chữ
Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tại văn bản 1683/UBND-KGVX ngày 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các cơ sở vật chất, số giường bệnh phục vụ cách ly (số giường bệnh phục vụ cách ly hiện có; số có khả năng trưng dụng của các đơn vị, địa phương…), trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục, sửa chữa đối với số hư hỏng để phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu có Văn bản trao đổi với cơ quan đối ngoại của nước bạn Lào về việc đưa số du học sinh Lào trở lại học tập tại Việt Nam, theo hướng:

 

 Tỉnh Kon Tum tiếp nhận đối với số du học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thực hiện cách ly theo quy định trước khi đưa số trên trở lại trường;

 

Đối với số du học sinh Lào đang theo học tại các trường ở các địa phương khác thì đề nghị cơ quan đối ngoại của nước bạn Lào trao đổi với địa phương đó để có biện pháp đưa du học sinh trở lại trường theo yêu cầu.

 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương tổng hợp, báo cáo cụ thể số kinh phí thực tế các đơn vị đã thực hiện cho công tác phòng, chống dịch và dự kiến nhu cầu kinh phí trong thời gian tới (riêng Sở Y tế báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện chi cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19) theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1330/TB-VP, Văn bản số 1334/VP-KGVX ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2020 để xem xét, có chỉ đạo tiếp theo.

 

Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum