Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng: 21/03/2019  13:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mục đích nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Quản lý chất thải rắn nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh; Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói riêng.

 

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh phải được phân loại, thu gom, xử lý phù hợp với công nghệ lựa chọn; khuyến khích việc xã hội hóa trong công tác xử lý chất thải rắn và các hoạt động tái chế chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện với môi trường, xử lý chất thải phải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai; Việc đầu tư hệ thống quản lý chất thải rắn phải có trọng tâm, trọng điểm cho từng giai đoạn cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả; Các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp phải xác định nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện Kế hoạch, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói riêng./.
 
Chi tiết kế hoạch tải tại đây!
Hồ Văn Tín