Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Đơn vị hành chính
Ngày đăng: 26/02/2019  13:50
Mặc định Cỡ chữ

Tỉnh Kon Tum hiện có 1 thành phố và 9 huyện, trong đó có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 7 thị trấn, 10 phường và 85 xã:

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố 
Kon Tum
Huyện 
Đắk Glei
Huyện 
Đắk Hà
Huyện 
Đắk Tô
Huyện 
Ia H'Drai
Huyện 
Kon Plông
Huyện 
Kon Rẫy
Huyện 
Ngọc Hồi
Huyện 
Sa Thầy
Huyện 
Tu Mơ Rông
Số đơn vị hành chính 10 phường, 11 xã 11 xã, 1 thị trấn 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 8 xã 3 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 6 xã 1 thị trấn, 7 xã 1 thị trấn, 10 xã 11 xã
Năm thành lập 2009 1975 1994 1975 2015 1975 2002 1994 1975 2005
(Số liệu tính đến 31/12/2022)