Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh
Ngày đăng: 08/07/2024  21:20
Mặc định Cỡ chữ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa có Thông báo số 76/TB-SKHCN ngày 08/7/2024 về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 7/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2025; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (Phụ lục 02, Danh mục kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 7/01/2024 của UBND tỉnh), như sau:

 

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

 

Bản gốc (có dấu và chữ ký) các tài liệu sau đây: (1) Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo mẫu Mẫu B5-PĐK; (2) Thuyết minh nhiệm vụ theo Mẫu B6-TMNV; (3) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ theo mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN; (4) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện theo các mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN; (5) Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo mẫu quy định tại khoản 8 Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN; (6) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần); (7) Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN.

 

Bản sao chứng thực các tài liệu sau đây: (1) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác; (2) Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ.

 

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

 

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bộ bản sao hồ sơ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.

 

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

 

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào lúc 17h00, ngày 07/8/2024 (thứ Hai), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện.

 

Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (qua Văn thư Sở, Tầng 4 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

 

Ghi chú: Việc xây dựng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ áp dụng theo quy định tại: Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN 08/05/2023 hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Công văn số 2146/UBND-KTTH ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo đúng thời gian quy định.

 

Xem văn bản đính kèm!

 

 

Cổng TTĐT tỉnh