Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng: 11/06/2024  16:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2025/UBND-NC về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 158/BC-BTP ngày 01/4/2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; trong đó, cần tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền (nếu có) hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, quyết định.

 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện văn bản này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

 

Nguyễn Hiệp - Đình Bân