Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng
Ngày đăng: 11/06/2024  10:45
Mặc định Cỡ chữ
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản số 107/CATTT-ATHTTT gửi đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo Quý II/2024 việc thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg.

Theo đó, căn cứ Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng (Công điện số 33/CĐ-TTg), trong đó giao các bộ, ngành, địa phương: Hằng Quý gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trước ngày 20 của tháng cuối Quý” và giao Bộ Thông tin và Truyền thông: “hướng dẫn bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; Hằng Quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp”.

 

Căn cứ Công văn số 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý (Công văn số 1337/BTTTT-CATTT), trong đó đề nghị báo cáo hàng Quý (Trước ngày 20 của tháng cuối Quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 năm báo cáo).

 

Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị tổ chức và tham mưu triển khai Công điện số 33/CĐ-TTg, trong đó:

 

Bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao và tiến độ theo yêu cầu tại Công điện số 33/CĐ-TTg và hướng dẫn tại Công văn số 1337/BTTTT-CATTT. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực để bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đ xuất cấp đ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12 năm 2024.

 

Tổ chức rà soát, tổng hợp kết quả đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý Quý II/2024, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục An toàn thông tin) trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Trịnh Minh