Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Miễn nhiệm và công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày đăng: 22/05/2024  16:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có các Quyết định miễn nhiệm và công nhân báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại Quyết định số 291/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm 32 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Người được miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật chấm dứt tư cách báo cáo viên pháp luật kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

 

Tại Quyết định số 292/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 40 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

Các Quyết định nêu rõ, việc công bố công khai danh sách, quyết định miễn nhiệm công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Nguyễn Hiệp - Đình Bân