Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 6 năm 2024
Ngày đăng: 22/05/2024  16:22
Mặc định Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 6 năm 2024.

 

Theo đó, tập trung tuyên truyền Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới"; các Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”...

 

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát  triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; 3 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

 

Đồng thời, tuyên truyền các ngày kỷ niệm tháng 6-2024, như: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01-6); Ngày Môi trường thế giới (05-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024) và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1948 - 21/6/2024) trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh  đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam...

 

Thái Ninh