Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Ngày đăng: 15/05/2024  16:26
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2021, trước tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh còn khá cao (chiếm 93,74% số hộ nghèo và 90,4% số hộ cận nghèo toàn tỉnh); một bộ phận người dân còn tư tưởng trồng chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước; một bộ phận chưa biết áp dụng KHKT vào sản xuất, chưa biết lựa chọn cây giống, vật nuôi phù hợp và chưa tìm được thi trường tiêu thu nông sản... Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã có Kết luận về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 08-KL/TU ngày 24-02-2021).

 

Ảnh minh họa

 

Qua 03 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc DTTS đồng tình, hưởng ứng và đạt được kết quả quan trọng, như: Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, thường xuyên với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình giúp nhau làm kinh tế được chú trọng, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 866 mô hình hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật…; huy động được trên 96 tỷ đồng; thu hút 23.636 lượt người tham gia (trong đó, có 6.737 lượt hộ nghèo, 3.858 lượt hộ cận nghèo là đồng bào DTTS).

 

Các chỉ tiêu về số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu; biết áp dụng KHKT vào sản xuất; có đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện; tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2023, đã có 5.549 hộ nghèo, 2.654 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS thoát nghèo, cận nghèo.

 

Theo đánh giá tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động, đến nay, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, cụ thể: 102 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%) đã ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động; Có 24.976 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo (đạt tỷ lệ 100%) trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động; 10/10 huyện/thành phố (đạt tỷ lệ 100%) thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

 

Có 15.343 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo (đạt tỷ lệ 74,61%) thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; vượt chỉ tiêu đề ra (trên 45%). Có 12.370 hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo (đạt tỷ lệ 62,31%) biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; vượt chỉ tiêu đề ra (trên 30%).

 

Có 11.061 hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo (đạt tỷ lệ 54,41%) có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người DTTS trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy…); vượt chỉ tiêu đề ra (trên 15%). Có 5.458 hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo (đạt tỷ lệ 24,27%) tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; vượt chỉ tiêu đề ra (trên 15%).

 

Cuối năm 2023, có 5.549 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo (đạt tỷ lệ 26,20%); vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm giảm từ 3-4%; Có 2.654 hộ đồng bào DTTS thoát cận nghèo (đạt tỷ lệ 18,89%); vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm giảm từ 3-4%.

 

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng hoặc duy trì từ 1-3 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp xây dựng hoặc duy trì 01 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Đến nay, Cuộc vận động đã có 15.343 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS (chiếm trên 74,61%) đã thay đổi nếp nghĩ, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn (làng) đã triển khai thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường; nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc nuôi, dạy con cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường, tham gia các lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình; biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn cho tái đầu tư sản xuất...

 

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong triển khai, đó là: Xác định công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả của Cuộc vận động; Cuộc vận động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn phải có kiến thức, am hiểu phong tục tập quán và sự kiên trì, nhiệt huyết, trách nhiệm cao đối với đồng bào DTTS;

 

Lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS thực hiện các mô hình sản xuất phát triển kinh tế; Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động để kịp thời rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đã đạt được; đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm để nâng

 

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các mục tiêu cụ thể triển khai Cuộc vận động trong năm 2024, như: 100% hộ đồng bào DTTS số nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động, nhất là Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động; 100% huyện, thành phố thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

 

Có thêm 15% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; 10% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng KHKT vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất; 5% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người DTTS trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy…); trên 5% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm 3-4% so với năm 2023...

 

Với những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết sau 3 năm thực hiện; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, tin tưởng Cuộc vận động tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nhiều hộ dân đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn...

 

Thái Ninh