Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 04/03/2024  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

 

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh về giống vật nuôi, giống thủy sản để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời và chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất trong việc thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất, quản lý con giống vật nuôi, giống thủy sản bảo đảm chất lượng và sạch bệnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển con giống vào địa bàn tỉnh, tạo vành đai an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản.

 

Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi, giống thủy sản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy sản phải thực hiện đúng và đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy sản, việc quản lý, chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản và thực hiện việc công bố chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản theo quy định.

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể từng tổ chức, cá nhân trong việc quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn quản lý.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định, nhất là việc chấp hành pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn quản lý; việc quản lý, chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản và thực hiện việc công bố chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản. Công bố danh sách và cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy sản đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các tổ chức, cá nhân biết và có thêm thông tin trong việc lựa chọn giống có chất lượng.

 

Tăng cường công tác khuyến nông về giống, tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp với các Viện, Trường... có thế mạnh về công nghệ sản xuất giống vật nuôi, giống thủy sản để đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý giống, đồng thời tranh thủ tiếp nhận những quy trình sản xuất giống mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh để đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai các giải pháp sản xuất, quản lý nguồn giống vật nuôi, giống thủy sản theo hướng bền vững; hằng năm thành lập hội đồng bình tuyển, chọn lọc những loại vật nuôi (trâu, bò, lợn, thủy sản...) có năng suất, phẩm chất giống tốt, chất lượng cao để cải tạo và nhân giống một số vật nuôi, thủy sản truyền thống của tỉnh; xây dựng các vùng, các xã trọng điểm chuyên canh sản xuất giống nhằm đáp ứng phát triển giống tại chỗ và cung cấp ra ngoài tỉnh; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu về chất lượng giống,... từng bước nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức cho các hộ kinh doanh giống vật nuôi, giống thủy sản thực hiện ký cam kết không mua bán, vận chuyển con giống mắc bệnh, con giống từ vùng có dịch, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi; yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh, cung ứng giống vật nuôi phải thực hiện đúng và đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định; hướng dẫn các cơ sở công bố chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản theo quy định.

 

Phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất, quản lý con giống bảo đảm chất lượng và sạch bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển con giống ra, vào địa bàn tỉnh, tạo vành đai an toàn dịch bệnh cho động vật trên cạn, thủy sản.

 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hằng năm tổ chức bình tuyển, chọn lọc những loại vật nuôi (trâu, bò, lợn, thủy sản...) có năng suất, phẩm chất giống tốt, chất lượng cao để phát triển chăn nuôi.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, vận chuyẻn giống trên địa bàn các huyện, thành phố./.

                                                   

                           Lê Hằng – Trần Tiến