Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 26/02 - 01/3/2024
Ngày đăng: 03/03/2024  17:03
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông; Đẩy nhanh công tác định giá đất cụ thể năm 2024; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trước ngày 10/3; Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin chậm thu mua mía của người dân; Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế TNGT; Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; Công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh; Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 26/02 - 01/3/2024.

 

Ảnh minh họa

 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông

 

Ngày 27/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 85.744,24 ha (Đất nông nghiệp 82.776,00 ha; đất phi nông nghiệp 2.537,83 ha; đất chưa sử dụng 430,41 ha); Kế hoạch thu hồi các loại đất 874,92 ha; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 479,72 ha; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 8,29 ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Tu Mơ Rông công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo quy định.

 

Đẩy nhanh công tác định giá đất cụ thể năm 2024

 

Tại Công văn số 676/UBND-NNTN ngày 27/02, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định của pháp luật nhằm có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển KTXH trên địa bàn.

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh (nhất là đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) để đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển KTXH của tỉnh; không để xảy ra tình trạng chậm phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, tại Công văn số 677/UBND-KGVX ngày 27/02, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy giao dịch điện tử trong mọi mặt KTXH; ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo từng ngành, lĩnh vực theo hướng cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu để thúc đẩy phát triển KTXH.

 

Chủ động rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung vào một số nhiệm vụ: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; Tăng cường kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ với Trung ương và địa phương; Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp; Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các TTHC.

 

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trước ngày 10/3

 

Tại Công văn số 680/UBND-NC ngày 28/02, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Hoàn thành chậm nhất ngày 10/3/2024.

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và đưa nội dung này thành một tiêu chí để đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2024. Các đơn vị chậm trễ, không thực hiện đúng theo các chỉ đạo của UBND tỉnh thì thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023

 

Tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/02, UBND tỉnh phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 với các nội dung: (1) Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 967.418,35 ha; (2) Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2023 là 780.530,86 ha (Trong đó: Diện tích đất có rừng là 616.123,37 ha; diện tích đất chưa có rừng là 164.407,49 ha); (3) Độ che phủ rừng trên toàn tỉnh Kon Tum tính đến 31/12/2023 đạt 63,69 %.

 

Kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023 là số liệu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng cấp quốc gia, phục vụ công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023.

 

Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế TNGT

 

Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 690/UBND-HTKT ngày 28/02, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo TTATGT theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; Chủ động chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu TNGT, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra TNGT trên địa bàn tỉnh.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị, địa phương mình.

 

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra TNGT; Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của các vụ TNGT và xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, phương tiện không đảm bảo các quy định; rà soát, xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT, các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông...

 

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong các tháng đầu năm 2024, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng 02 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023, có thời điểm diễn biến phức tạp.

 

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin chậm thu mua mía của người dân

 

Ngày 28/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã ký Công văn số 691/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xử lý thông tin cơ quan thông tin báo chí phản ánh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 29/02/2024.

 

Theo đó, qua thông tin phản ánh của một số cơ quan thông tin báo chí về vấn đề chậm thu mua mía của Công ty cổ phần Đường Kon Tum; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND thành phố Kon Tum và các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra thông tin cơ quan báo chí phản ánh; làm việc với Công ty cổ phần Đường Kon Tum để có giải pháp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, tại Công văn số 701/UBND-HTKT ngày 29/02, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian.

 

Giao các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu sử dụng đất của các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định; Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, thực chất và có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp...

 

Công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh

 

Tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 01/3, UBND tỉnh công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh, gồm:

 

Điểm du lịch Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, diện tích 918ha (thuộc tiểu khu 605, phía Bắc giáp với tiểu khu 595, phía Nam giáp tiểu khu 606, 661 và khu canh tác ruộng lúa của làng Bar Gốc, phía Đông giáp với tiểu khu 607 và làng Bar Gốc, phía Tây giáp với tiểu khu 650).

 

Điểm du lịch sinh thái Rừng Khộp tại xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, diện tích 150ha (thuộc tiểu khu 179 và 180, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi).

 

Điểm du lịch sinh thái Safari Ya Book tại xã Rờ Kơi và Mô Rai, huyện Sa Thầy, diện tích 9.604ha (thuộc tiểu khu 582, 583, 585, 586, 592, 593, 647, 648, 653, phía Bắc giáp với huyện Ngọc Hồi; phía Nam thuộc địa giới hành chính Làng Le, Làng Rẽ, huyện Sa Thầy; phía Tây giáp với Campuchia; phía Đông giáp với vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

 

UBND tỉnh giao Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray tổ chức các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray đúng quy định; tuân thủ theo vị trí ranh giới các điểm du lịch đã công nhận. Thực hiện công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực đảm bảo cho các hoạt động du lịch thuộc Khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray...

 

Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

 

Tại Công văn số 714/UBND-KTTH ngày 01/3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2023-2024.

 

Thực hiện tốt chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài. Tập trung tạo thuận lợi thu hút, giải ngân đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư; quyết liệt xử lý vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư; tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao.

 

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT; văn hóa giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã giao; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/3/2024 để tổng hợp...

 

Thái Ninh