Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Báo cáo chuyên đề “Dữ liệu đồng tạo” kinh nghiệm của Mỹ, châu Âu và đề xuất cho Việt Nam
Ngày đăng: 03/03/2024  10:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/3/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1372/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Báo cáo chuyên đề “Dữ liệu đồng tạo” kinh nghiệm của Mỹ, châu Âu và đề xuất cho Việt Nam

Theo đó, về kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại báo cáo chuyên đề “Dữ liệu đồng tạo” kinh nghiệm của Mỹ, châu Âu và đề xuất cho Việt Nam (văn bản số 608/BTTTT-VCL ngày 22 tháng 02 năm 2024 kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

 

Các Bộ, ngành, địa phương tham khảo báo cáo nêu trên, nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dữ liệu theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử.

 

Bộ Công an tham khảo báo cáo nêu trên để nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Dữ liệu theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2024 về kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2024 về kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

                                                                                                                                                                   Trịnh Minh