Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
Ngày đăng: 02/03/2024  15:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1143/BNN-KN gửi các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và đầu tư; Công an; Quốc phòng; Thông tin và truyền thông; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030

Theo đó, thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước. Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Công an, Quốc phòng, Thông tin và truyền thông, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

 

Các Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, phù hợp các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình.

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, phù hợp các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình. Bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định để thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí do địa phương quản lý để thực hiện các dự án về điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản, thành lập và quản lý khu bảo tồn biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi môi trường sống của loài thủy sản tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được giao tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10 tháng 12 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                                                                                         Trịnh Minh