Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 27/02/2024  20:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 85.744,24 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 82.776,00 ha; đất phi nông nghiệp 2.537,83 ha; đất chưa sử dụng 430,41 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 874,92 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 843,22 ha; đất phi nông nghiệp 31,7 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 479,72 ha (đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 8,29 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 2,0 ha; đất phi nông nghiệp 6,29 ha.

 

UBND huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng đất...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh