Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

UBND tỉnh chỉ đạo công tác định giá đất cụ thể năm 2024
Ngày đăng: 27/02/2024  15:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 676/UBND-NNTN về việc công tác định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định của pháp luật nhằm có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không để xảy ra tình trạng chậm phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong công tác định giá đất, quyết định giá đất theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

 

                                                               Lê Hằng - Phước Nguyện