Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông
Ngày đăng: 25/02/2024  10:01
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22/02/2024, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 137.124,57 ha. Trong đó: 131.282,25 ha đất nông nghiệp; 5.055,74 ha đất phi nông nghiệp; 786,58 ha đất chưa sử dụng.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024 là 367,54 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp 340,42 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp 24,23 ha; thu hồi đất chưa sử dụng 1,89 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 362,13 ha (diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 3,32 ha (gồm: Chuyển sang đất nông nghiệp 0,35 ha; chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,97 ha.

 

UBND huyện Kon Plông có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng.

 

Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh